Mevzuat

MEVZUAT

ILO SÖZLEŞMELERİ

 1. 81 No’lu İş Teftişi Sözleşmesi
 2. 115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
 3. 119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi
 4. 127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi
 5. 152 No’lu Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
 6. 155 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
 7. 161 No’lu Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
 8. 167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
 9. 176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi
 10. 187 No’lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

YÖNETMELİKLER

 1. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
 2. Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
 3. Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği
 4. Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)
 5. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 6. Askeri İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 7. Atık Yönetimi Yönetmeliği
 8. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 9. Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2014/68/AB)
 10. Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği(2014/29/AB)
 11. Bazı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatı Hakkında Yönetmelik
 12. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
 13. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 14. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 15. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 16. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 17. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 18. Çalışanların Sağlık Gözetimine Yönelik Tıbbi Tetkiklerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 19. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 20. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
 21. Çevre Denetimi Yönetmeliği
 22. Çevre Etiketi Yönetmeliği
 23. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
 24. Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 25. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
 26. Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği
 27. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 28. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 29. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 30. Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 31. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 32. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 33. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 34. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 35. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 36. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik
 37. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 38. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
 39. İlkyardım Yönetmeliği
 40. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 41. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 42. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmelik
 43. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 44. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 45. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 46. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 47. İş Teftişi Hakkında Yönetmelik
 48. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
 49. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 50. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 51. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 52. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 53. İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
 54. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 55. Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik
 56. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 57. Karayolu Taşıma Yönetmeliği
 58. Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği
 59. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 60. Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik
 61. Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği
 62. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 63. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 64. Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
 65. Kombine Taşımacılık Yönetmeliği
 66. Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik
 67. Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik
 68. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 69. Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
 70. Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği
 71. Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (2014/34/AB)
 72. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
 73. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 74. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 75. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
 76. Sıfır Atık Yönetmeliği
 77. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
 78. Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilât ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik
 79. Sivil Savunma İdaresi Taşra Teşkilatı ile Daire, Müessese ve Teşekküller Sivil Savunma Personelinin Görev ve İşbölümü Hakkında Yönetmelik
 80. Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 81. Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği
 82. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
 83. Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
 84. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
 85. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliği
 86. Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik
 87. Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik
 88. Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 89. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
 90. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 91. Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik
 92. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
 93. Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
 94. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 95. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği
 96. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 97. Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
 98. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 99. Alt İşverenlik Yönetmeliği
 100. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
 101. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
 102. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
 103. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
 104. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 105. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
 106. Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 107. Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik
 108. Uzaktan Çalışma Yönetmeliği
 109. İş Teftişi Hakkında Yönetmelik
 110. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
 111. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 112. Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
 113. Asgari Ücret Yönetmeliği
 114. Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
 115. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
 116. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
 117. Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 118. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
 119. Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği
 120. Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 121. Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
 122. Sendika Üyeliğinin Kazanılması Ve Sona Ermesi İle Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
 123. Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
 124. İşkolları Yönetmeliği
 125. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği

TEBLİĞLER

 1. Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 2. Büyük Endüstriyel Kazalarda Uygulanacak Dâhili Acil Durum Planları Hakkında Tebliğ
 3. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği
 4. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Büyük Kaza Senaryo Dokümanı Tebliği
 5. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
 6. İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ
 7. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 9. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 10. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 11. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 12. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 13. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/2)
 14. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2021/1)
 15. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)
 16. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)
 17. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)
 18. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)
 19. Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)
 20. Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 21. Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ
  1.  

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.