KİPLAS GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (bundan sonra kısaca “KİPLAS” olarak anılacaktır.) kullanıcıların (buradan sonra kısaca “Kullanıcı(lar)” olarak anılacaktır.) isteğine bağlı olarak www.kiplas.org.tr alan adına sahip, internet sitesi (buradan sonra kısaca “Site” olarak anılacaktır.) üzerinden elde ettiği kişisel veriler, kişisel verileri toplarken, işlerken ve kullanırken izlediği prensipler bu “Gizlilik ve Çerez Politikası” ile düzenlenmektedir.

Toplanabilecek Kişisel Veriler

KİPLAS, Site üzerinde, Kullanıcıların siteye erişimi ve yapacakları işlemlere bağlı olarak Kullanıcılara ait;

Ad-Soyad ve kimlik bilgisini   

İşlem Güvenliği Bilgisini

IP Bilgisini   

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisini

İletişim Bilgisini   

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisini

Kullanıcı Bilgisini

Olay Yönetim Bilgisini

Kullanıcı İşlem Bilgisini   

 

Site içeriğinin oluşturulması ve olması halinde Site’ye konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi talebi ve isteği doğrultusunda KİPLAS ile paylaşabileceği verilerin işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası” dahilinde  bildirilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası” hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Çerez/Cookie Kullanımı

KİPLAS, Kullanıcılar’ın  Site’de ziyaret edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi veriler otomatik olarak toplanmaktadır. “Çerez/Cookie” adlı teknoloji kullanılarak elde edilen bu veriler istatistiksel bilgilerdir. Bu teknoloji ile amaçlanan, Kullanıcılar’ın ziyaret ettikleri bölümlere ait içeriği, siteye ilk ziyaretlerinden itibaren Kullanıcı için daha kolay ulaşılır kılmaktır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyası olan bu “çerez/cookie”leri otomatik olarak kabul edecek şekilde çalışmaktadır. Bununla birlikte Kullanıcılar, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

KİPLAS, Kullanıcılar’ın Site’deki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir “çerez/cookie” ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden değerlendirme listeleri tanımlama hakkını haizdir. Sonrasında Kullanıcı’ya Web Sitesi’nde ve ilgili diğer sitelerde ilgi alanlarına göre hedefe yönelik yönlendirme içeriği gösterilebilir.

Çerez/Cookie Listesi


 

Kullanıcı tarafından ziyaret edilen internet siteleri tarafından oluşturulan dosyalar olan çerezler ve sayfaların daha hızlı yüklenmesine yardımcı olan tarayıcının önbelleği, internete daha kolay göz atılmasını sağlar.

Tarayıcının önbelleğini ve çerezleri temizlemek (kullanıcı adları ve şifreler gibi) internet sitesi ayarlarının silinmesi ve tüm resimlerin yeniden yüklenmesi gerekeceği için bazı sitelerin biraz daha yavaş görünmesi anlamına gelir.

Kullanıcı çerez almak istemiyorsa, kullandığı tarayının ayarlarını çerez alındığında kendisine bildirimde bulunacak şekilde değiştirebilir veya çerezleri tamamen reddedebilir. Ayrıca Kullanıcı’ya gönderilmiş çerezleri silebilir.

Kullanıcı, cihazındaki web tarayıcı çerezlerini engellemek veya kısıtlamak isterse bu işlemi web tarayıcı ayarlarınızdan yapabilir. Tarayıcılarda bulunan “Yardım” seçeneği internet tarayıcı çerezlerinin engellenmesi ve kısıtlanmasıyla ilgili bilgiler vermektedir.

Verilerin Kullanılma Amacı

KİPLAS, toplanan kişisel verileri Kullanıcı’nın Site’den faydalanabilmesi, Sitesi’ye üyelik söz konusu ise üyelik kaydının gerçekleştirilmesi, sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, bu kapsamda Kullanıcı’ya gerekli bilgilendirilmelerin yapılması, Kullanıcı ile temas kurulması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Anılan kişisel veriler KİPLAS raporlama ve  hizmet geliştirme faaliyetleri kapsamında işlenebilecek, Kullanıcı’nın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve sektör araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Kullanıcı’nın ayrıca onay vermesi halinde söz konusu bilgiler KİPLAS eko sistemindeki ve işbirliğinde olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından hizmet geliştirme yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Kullanıcı ile iletişime geçilebilecektir.

KİPLAS bununla birlikte, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Buna göre;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, KİPLAS’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Verilerin Paylaşımı

KİPLAS, Kullanıcılar’a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanarak elde ettiği yeni verileri Site kapsamında Kullanıcı’ya sunulan hizmetlerin ifası amacıyla hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilecektir. Bu kapsamda KİPLAS, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site veya KİPLAS hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda veya Kullanıcı’ya sunulan sair gizlilik metinlerinde yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için Kullanıcı verilerini dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (“hosting” servisleri), konfederasyonlar, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Kullanıcı’nın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

Kullanıcı’nın Verilere Erişim Hakkı ve Düzeltme Talepleri

Kullanıcı, KİPLAS’a başvurarak kendisiyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. Kullanıcı, taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan yöntemlerle iletebilecektir. KİPLAS, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, KİPLAS’a iletttiği, işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası’na” konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması ve gerekli olması hallerinde ilgili verileri güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde KİPLAS’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin KİPLAS tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde KİPLAS’ın kendisine taahhüt ettiği hizmetlerden tam olarak faydalanamayabileceğini, bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel veriler, sunulan hizmetlerin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, hizmetlerin sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

KİPLAS, Kullanıcı ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli olması amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler, Taahhütler ve Sorumluluk

KİPLAS, işbu “Gizlilik ve Çerez Politikası’nda” ifade edilen şartlarda: kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder. Site üzerinde başka uygulamalara bağlantı (link) verilmesi halinde, KİPLAS uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik bünyesinde herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. KİPLAS, kişisel verilerin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Gizlilik ve Çerez Politikası’ndaki Değişiklikler

Sitesi’de sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. KİPLAS, “Gizlilik ve Çerez Politikası” hükümlerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Güncel “Gizlilik ve Çerez Politikası”, Kullanıcı’ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.