Teknik İşler ve Eğitim  Birimi

Bu birimde Çevre Mühendisi Volkan DOĞAN ve Kimyager Özlem DEMİR görev yapmaktadır.

Temel sorumluluk alanı çalışan sağlığı, iş yeri güvenliği, çevre ve entegre yönetim sistemleri hizmetleri olan bu birim teknik eğitimler, üye işletmeler için iş yeri saha ziyaretleri ve üçüncü göz bağımsız denetim modeli çerçevesinde denetimler gerçekleştirir. İş yeri tehlike ve risk değerlendirmesi çalışmalarına ve kontrol listeleri hazırlanmasına rehberlik eder.

Teknik İşler ve Eğitim Alanındaki Hizmetlerimiz

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim birimi, işyeri auditi ve işbaşı brifingi ile sağlık, güvenlik ve çevre konusunda optimal iyileştirme ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasına yönelik yardımlarda bulunarak, konuyla ilgili dokümantasyon ve bilgi akışını sağlar.

KİPLAS, Genel Müdür ve yardımcıları, insan kaynakları, satın alma, ARGE, satış, planlama, kalite, üretim müdürleri, teknik müdürler ve yetkilileri ile işyeri hekimleri, iş sağlığı, güvenliği ve çevre sorumluları, varsa sivil savunma sorumlularına sağlık, güvenlik, çevre, teknik emniyet konularında yönetici eğitimleri ve danışmanlık hizmeti verir.

İşyeri tehlike ve risk değerlendirmesi çalışmaları yapar.

Teknik Emniyet – Yangın Güvenliği

KİPLAS, Kimya tesislerinde yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirme, bina ve tesislerin yangından korunma planlamalarına danışmanlık yapar.

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerle yapılan çalışmalarda (tüm elleçleme süreçleri dahil) iş güvenliğinin sağlanmasında rehberlik yapar. Patlama Doküman Dosyası oluşturulmasına katkıda bulunur.

Yangın söndürme araç ve gereçleri ile diğer malzemelerin satın alınmasında ve projelendirilmesinde teknik destek sağlar. İşyerlerinin risk gruplarına göre belirlenen ortamlarda kullanılması öngörülen kişisel koruyucu donanımların satın alma ve kullanım süreçlerinde teknik destek sağlar.

Boyama kabinlerinde alınacak sağlık önlemleri ve yangın güvenliğine ilişkin bilgilendirme yapar. Kimyasal maddelerin elleçlenmesinde sağlık, yangın, güvenlik ve çevre önlemlerine ilişkin bilgilendirme ve eğitim yapar.

Kimyasal maddelerin tehlike derecelendirme sisteminde; depolanması, sınıflandırılması ve tanıtılması amacıyla NFPA 704 “Tehlike Elması” standardının kullanılmasını önerir, uygulamalarına ilişkin örneklemelerle bilgi eğitim verir.

Kimyasal Maddelerin Güvenlik Bilgi Formlarının (SDS) hazırlanması ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümün de ve hazırlanmasında teknik destek sağlar, eğitimler verir.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Koruyucu Hekimlik çalışma programları ve sağlık prosedürleri oluşturulmasına destek olur.

Makina, tezgâh ve cihazların çalıştırılması talimatı ile bakım, kontrol ve güvenliği ile ilgili konularında danışmanlık yapar.

Oryantasyon, işbaşı ve mesleki eğitimin uygulanma esaslarına ilişkin bilgi verir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve Güvenliğinin temel prensipleri çerçevesinde genel proses güvenliği ile risklerin belirlenerek fabrika ve tesislerde alınması gereken genel sağlık ve güvenlik tedbirlerine ilişkin konuyla ilgili teknik mevzuata uygun rehberlik hizmeti verir.

İş kazaları ve meslek hastalıkları rizikolarının tespiti ve giderilmesinde yöneticilerin görevleri ve uygulayacağı yöntemler hakkında bilgilendirir.

Kişisel koruyucu donanımların kullanılmasındaki teknik ve yasal sorumluluklar konusunda bilgilendirir.

İş güvenliği yönünden yapılması gerekli kontroller, düzenlenecek belge, kayıt formu ve raporlar ile çalışanların sağlık mevzuatına uygun işlemlerinin yapılması çalışmalarını denetler, katkıda bulunur.

Tesislerde elektrikli sistemlerde tehlikelerin belirlenmesine ve önleme tedbirleri alınmasına yönelik çalışmalar yapar.

Kaldırma ve taşıma araçlarında iş güvenliği, taşıma, istifleme ve depolamada alınacak güvenlik tedbirleri hususunda rehberlik eder.

El aletlerinin kullanımında iş sağlığı ve güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirme yapar.

İşyeri termal konfor şartlarını değerlendirerek, öneri sisteminde raporlar.

Kimya sektöründe iş kazaları ile nedenlerinin analizlerinin yapılarak, düzeltici ve iyileştirici faaliyetler kapsamına alınmasına rehberlik eder.

İthalat ve İhracattaki Teknik Prosedürler

İthalat ve ihracat esnasında etiketleme, ambalajlama, yükleme, taşıma (ADR – Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Karayollarında Taşınması ile ilgili Uluslararası Anlaşma uyarınca) sırasında karşılaşılacak sorunların ulusal ve uluslararası mevzuat ışığında çözümlenmesi ve üyelerin yönlendirilmesine yönelik danışmanlık yapar.

Sektörün ithalat ve ihracat aşamalarında karşılaştıkları sorunları belirleyerek, buna karşın iyileştirici önlemlerin alınmasına katkı sağlamak ve üretim sürecini hızlandırmak amacıyla ilgili mercilere raporlamak suretiyle taşıyarak, sıkıntıların aşılması konusunda gereğinin yapılması hususunda çözüm önerileri sunar.

Tehlikeli Maddelerin Taşınması Prosedürü

Tehlikeli maddelerin karayolu, deniz yolu, demiryolu, havayolu (yolcu taşıma, kargo), iç su taşımacılığında (nehir ve göl) uluslararası mevzuat çerçevesinde (ADR- Tehlikeli Kimyasalların Uluslararası Karayollarında Taşınması ile ilgili Uluslararası Anlaşma uyarınca) güvenlik danışmanlığı boyutunda teknik destek sağlar.

Avrupa Birliği Referans Hizmetleri

Avrupa Birliği sürecinde üyelerinin karşılaşacağı teknik ve yasal mevzuat, prosedür ve modellere ilişkin bilgilendirme ve eğitim yaparak, üyelerini yakın gelecekteki süreç hususunda dokümante eder. (Avrupa Birliği direktifleri, kimyasal maddelerin kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, ruhsatlandırılması / sınırlandırılmasına ilişkin REACH Modeli)

Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat

Türk Çevre Mevzuatı, Tüketiciyi Koruma Kanunu ve Rekabet Hukuku ile Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuat ve mecburi standartlar konularında üyeleri bilgilendirir ve uygulamaya yönelik örnekler verir.

Araştırma, Proje, Mühendislik ve Planlama Hizmetleri

İşyeri ve tesislerdeki plan ve projede kullanılacak tüm makine ve teçhizat için standart ve norm önerilerinde bulunur.

Fabrika ve malzeme hareketleri, kaldırma, taşıma araçlarını kullanma ve yasal prosedürler, usulleri, hammadde, makine ve cihazlarda yapılacak bakım, onarım ve teknik muayenelerin yasal dayanakları hakkında bilgilendirir.

Hükümet, Bakanlıklar, Bürokrasi ve Yerel Belediyeler nezdinde konuyla ilgili lobi çalışmaları yapar ve sektörün sorunlarını iletir.

Kardeş kuruluşlarla işbirliği ile camiamızı ilgilendiren konularda proje, seminer ve konferans organizasyonlar yapar.